Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny reguluje prawo polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Trzebielino prowadzona jest na bazie Ośrodka Hodowli Zwierzyny LP na terenie dwóch obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawienia (obwód 107 i 125) o łącznej powierzchni  25 789 ha. Nadleśnictwo prowadzi działania w taki sposób, aby faktyczna ilość zwierzyny w łowiskach odpowiadała docelowym stanom zawartym w Wieloletnim Planie Łowieckim.

Najważniejszymi celami prowadzonej w Nadleśnictwie gospodarki łowieckiej są:

 • prowadzenie wzorcowego zagospodarowania łowisk,
 • wdrażanie nowych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu łowiectwa, jak również prowadzenie badań naukowych,
 • odtwarzanie populacji zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących,
 • ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa jak również spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej,

Zagospodarowanie łowieckie na terenie Nadleśnictwa Trzebielino polega przede wszystkim  na:

 • poprawie warunków bytowania zwierzyny poprzez zwiększenie areału poletek łowieckich na terenie OHZ w celu odciągnięcia zwierzyny łownej od żerowania w uprawach i młodnikach.
 • wykładaniu drzew zgryzowych przez okres całego roku (żer włóknisty) podczas wykonywania zabiegów czyszczeń późnych, trzebieży wczesnych i późnych. Drzewa zgryzowe wykładane są średniorocznie na powierzchni ok. 550 ha,
 • doskonaleniu metod skutecznego określania wielkości populacji zwierzyny płowej,
 • wprowadzaniu gatunków biocenotycznych i owocowych,
 • w ramach gospodarki łąkowo – rolnej (dotowanej z funduszy unijnych), uprawianych jest blisko 100 ha zbóż i topinamburów oraz utrzymuje się około 350 ha łąk i pastwisk w dobrej kulturze agrotechnicznej,

Na terenie Nadleśnictwa Trzebielino zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie, daniele, sarny i dziki. Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego Nadleśnictwa to lisy, jenoty, borsuki, kuny, norki, tchórze, zające, gęsi, kaczki, gołębie grzywacze. Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę, bobra i wilka.

W trakcie trwania sezonu łowieckiego w wyniku polowań pozyskana zostanie tylko niewielka część zwierzyny. Prawidłowe gospodarowanie populacjami zwierząt łownych gwarantuje zachowanie prawidłowej liczebności tej zwierzyny. Brak regulacji liczebności powodowałby znacznie zwiększone szkody przez nią powodowane zarówno w lasach jak i w uprawach rolnych.

W ramach realizacji celów ustawowych na terenach OHZ LP organizowane są polowania dla myśliwych zagranicznych i krajowych. Sprzedażą polowań dla cudzoziemców zajmuje się Zarządca OHZ LP, poprzez współpracę z biurami polowań i myśliwymi indywidualnymi z kraju i zagranicy. Corocznie do ośrodka przyjeżdża wielu pasjonatów myślistwa głównie z krajów Unii Europejskiej. W wielu przypadkach nie liczy się samo pozyskanie trofeum, lecz możliwość obcowania z przyrodą oraz atmosfera, jaką daje przebywanie w łowisku w doborowym towarzystwie. Myśliwi wielokrotnie powracają do nas, zabierając ze sobą swych przyjaciół i rodziny.

Na swoim terenie dysponujemy atrakcyjnym Pensjonatem Leśnym, który również pełni funkcję kwatery myśliwskiej. Pensjonat położony jest w uroczym zakątku pomorskich lasów w miejscowości Wiatrołom. Przy pensjonacie znajduje się zrewitalizowany park wraz ze strumykiem, ścieżkami spacerowymi i oczkami wodnymi. Pensjonat dysponuje 8 pokojami dwuosobowymi i 1 pokojem trzyosobowym wraz z oddzielnymi łazienkami. Pobyt w naszych pensjonacie to nie tylko komfortowy wypoczynek w lesie w towarzystwie życzliwych gospodarzy, oferujących dobrą polską kuchnię, ale również możliwość czynnego wypoczynku w trakcie polowania, grzybobrania, wycieczek pieszych i rowerowych czy spływach kajakowych.

 

Jeleń szlachetny w leśnictwie Glewnik (fot. P. Niegrzybowski)


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Ochrona lasu

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:

 • biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne);
 • abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury);
 • antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).

Przeczytaj więcej o ochronie lasu

Wykonując zadania z zakresu ochrony lasu Nadleśnictwo Trzebielino podejmuje profilaktyczne działania, stosując przy tym zintegrowane metody ochrony lasu, obejmujące działania modyfikujące środowisko w kierunku zmian niekorzystnych dla sprawców szkód, a korzystnych dla ich wrogów naturalnych.

Przy rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną lasu  stosuję się indywidualne rozwiązania dla konkretnych przypadków minimalizując szkody ekologiczne, które mogą wystąpić w efekcie wykonywanych zabiegów. Lasy Nadleśnictwa Trzebielino są narażone na zagrożenia ze strony szkodliwych owadów m.in. szeliniaków, smolików znaczonych, strzygoni choinówki, paprocha cetyniaka, brudnicy mniszki, chrabąszczy, kornika drukarza.  W celu ochrony upraw i młodników przed szkodnikami wykonuję się zabiegi profilaktyczne polegające na:

 • kontroli występowania szkodników korzeni i zalesianiu gruntów po stwierdzeniu braku zagrożenia,
 • preferowaniu zintegrowanej ochrony upraw i młodników przed szkodnikami korzeni,
 • stosowaniu zasady przelegiwania zrębów,
 • stosowaniu dołków chwytnych i pułapek feromonowych,
 • ciągłej obserwacji występowania i rozwoju szkodników,
 • bieżącej rejestracji stwierdzonych ognisk zagrożeń.

W celu ochrony przed szkodnikami pierwotnymi wprowadza się gatunki biocenotyczne i fitomelioracyjne, ochrania się mrowiska, zakłada budki lęgowe i karmiki dla ptaków,  zakładane są małe remizy dla entomofauny i awifauny. W celu podniesienia naturalnej odporności ubogich monokultur sosnowych wybudowano 11 zbiorników retencyjnych w ramach programu "Mała retencja".


Występują również zagrożenia od patogenów grzybowych, głównie w drzewostanach na gruntach porolnych. Aby zapobiegać rozmnoży patogenów przestrzega się zasad higieny lasu, wykonuje na bieżąco identyfikację zjawisk chorobowych z określeniem ich nasilenia i występowania. Zabiegi pielęgnacyjne wykonuje się w okresie najmniejszego nasilenia zarodnikowania grzybów i stosuje się preparaty biologiczne zapobiegające rozprzestrzenianiu się patogenów korzeni. W celu ochrony upraw i młodników przed zwierzyną stosuje się:

 • repelenty – środki chemiczne, które zabezpieczają przed zgryzaniem   i spałowanie,
 • osłony indywidualne – chronią przed zgryzaniem pączka szczytowego,
 • grodzenie upraw siatką leśną – po wyjściu uprawy jak się potocznie mówi „spod pyska" zwierzyny uprawy są rozgradzane.

 

 
Ochrona przeciwpożarowa 

Nadleśnictwo Trzebielino jest zaliczone do III kategorii zagrożenia pożarowego. System ochrony przeciwpożarowej oparty jest na całodziennych dyżurach w okresie kwiecień-październik i patrolach terenowych w okresie szczególnego zagrożenia. W celu szybkiego wykrywania i alarmowania zagrożeń pożarowych na terenie nadleśnictwa znajdują się dwie dostrzegalnie. W tym jedna obserwacyjna wieża betonowa w leśnictwie Role wybudowana przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej i druga wieża metalowa z  zamontowaną kamerą przemysłową w leśnictwie Bąkowo.


Betonowa wieża obserwacyjna leśnictwo Role (fot. M. Wiśniewski)


Na terenie nadleśnictwa usytuowane są dwie bazy sprzętu ppoż. W jednej na wyposażeniu jest terenowy samochód patrolowy z modułem gaśniczym którego zakup dofinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na terenie usytuowano 20 punktów czerpania wody, głównie na zbiornikach i ciekach wodnych. Większość z nich posiada place manewrowe wraz z utwardzonymi dojazdami. Wykonywane są i porządkowane pasy ppoż. przy drogach publicznych oraz przy miejscach postoju pojazdów. Wyznaczono i ponumerowano sieć dróg dojazdowych na potrzeby prowadzenia akcji gaśniczych.

 

Punkt czerpania wody na zbiorniku retencyjnym "Słonica" w Leśnictwie Role (fot. K. Połczynski)