Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Trzebielino prowadzona jest na bazie Ośroda Hodowli Zwierzyny LP na terenie trzech obwodów łowieckich wyłączonych z dzierżawy o łącznej powierzchni  25 570 ha.

Nadleśnictwo prowadzi działania w taki sposób, aby faktyczna ilość zwierzyny w łowiskach odpowiadała docelowym stanom zawartym w Wieloletnim Planie Łowieckim. Zagospodarowanie łowieckie na terenie Nadleśnictwa Trzebielino polega przede wszystkim  na:

  • poprawie warunków bytowania zwierzyny poprzez zwiększenie areału poletek łowieckich na terenie OHZ i przy współpracy z kołami łowieckimi na obwodach wydzierżawionych w celu odciągnięcia zwierzyny łownej od żerowania w uprawach i młodnikach. Obecnie powierzchnia poletek wynosi 19,23 ha,
  • wykładaniu drzew zgryzowych przez okres całego roku (żer włóknisty) podczas wykonywania zabiegów czyszczeń późnych, trzebieży wczesnych i późnych. Średnio rocznie na pow.  ok. 285 ha,
  • w ramach gospodarki łąkowo – rolnej (dotowanej w całości z funduszy unijnych ), uprawia  się co roku blisko 115 ha zbóż i topinamburów oraz wykasza 270 ha łąk i pastwisk,
  • doskonaleniu metod skutecznego określania wielkości populacji zwierzyny płowej,
  • wprowadzaniu gatunków biocenotycznych i owocowych,
  • zimowym dokarmianiu zwierzyny.

 

Jeleń szlachetny w leśnictwie Glewnik (fot. P. Niegrzybowski)


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Narada Techniczno - Gospodarcza

Narada Techniczno - Gospodarcza

W dniu 29.10.2019 r., w siedzibie nadleśnictwa Trzebielino odbyła się Narada Techniczno – Gospodarcza, której celem było przeanalizowanie Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Trzebielino na lata 2020-2029. Na tym szczególnym, odbywającym się raz na 10 lat spotkaniu, uczestniczyło wielu zaproszonych gości, dla których prowadzona w Nadleśnictwie gospodarka leśna i ochrona przyrody nie jest obojętna. Byli to m.in.:, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Szczecinku, samorządów, przedsiębiorstw drzewnych, organizacji ekologicznych i zakładów usług leśnych oraz pracownicy Nadleśnictwa. Naradzie Techniczno - Gospodarczej przewodniczył Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ze Szczecinka.

Zgromadzonych gości przywitał Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebielino, który następnie wygłosił, przy wsparciu pracowników Nadleśnictwa, referat dotyczący analizy minionego 10-lecia. Następnie został zaprezentowany koreferat Wykonawcy Planu Urządzenia Lasu, jakim jest Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej w Szczecinku.

W drugiej części narady przedstawiciele BULiG omówili projekt Planu Urządzenia Lasu oraz Programu Ochrony Przyrody sporządzony dla Nadleśnictwa Trzebielino na kolejne 10-lecie.