Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna

1. Sprzedaż detaliczna drewna i produktów niedrzewnych odbywa się głównie na podstawie wpłat na konto bankowe nadleśnictwa, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Nr rachunku bankowego, na który należy przelewać pieniądze w przypadku płatności przelewem:

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. - 57 2030 0045 1110 0000 0092 8630

lub

PKO BP - 44 1020 2791 0000 7402 0213 9137

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się sprzedaż drewna i produktów niedrzewnych w siedzibie Nadleśnictwa Trzebielino w pok. nr 14: 

 wtorki i czwartki w godz. 900-1430

 

2. Wydanie i wywóz drewna z lasu odbywa się w uzgodnieniu z właściwym terytorialnie leśniczym.

3. Aktualne ceny drewna w dniu sprzedaży określa cennik (kliknij) detaliczny Nadleśnictwa Trzebielino.

4. Zakupionego drewna nie wolno nabywcy wywozić bez uzyskania adnotacji o wydaniu przez właściwego terytorialnie leśniczego (podleśniczego).

5. Wywóz z lasu odbywa się drogami wskazanymi przez wydającego drewno. Wywóz drewna z lasu następuje najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia następnego po dokonaniu zapłaty.

6.  Nabywcę obowiązuje termin wywozu podany na fakturze lub asygnacie. Po tym terminie Nadleśnictwo nie odpowiada za zakupione drewno, a nabywca nie przysługują żadne roszczenia z tytułu pogorszenia stanu jakościowego, kradzieży części lub całości zakupionego produktu itp. W szczególnych przypadkach w razie niemożności wywozu w wyznaczonym terminie, nabywca winien zgłosić się najpóźniej w ostatnim dniu terminu wywozu do właściwego terytorialnie leśniczego (podleśniczego) o wyznaczenie nowego terminu na wywóz drewna.

7. W przypadku nieodebrania drewna iglastego w wyznaczonym terminie, w okresie między 15 marca, a 15 października nabywca może być obciążony kosztami związanymi z zabezpieczeniem drewna przed szkodnikami (korowanie).
 

Zasady pozyskania i sprzedaży drewna pozyskanego kosztem nabywcy reguluje Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebielino - aktualne zarządzenie można pobrać poniżej.