Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację upraw leśnych i drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

Gospodarując lasami państwowymi Nadleśnictwo Trzebielino kieruje się przede wszystkim zasadą: powszechnej ochrony lasów, utrzymania trwałości, zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji jak i powiększania zasobów leśnych. Prowadząc odpowiedzialną gospodarkę leśną uwzględnienia wszystkie możliwe warunki społeczne, łącząc przy tym troskę o środowisko.

Głównym celem hodowli lasu winno być zachowanie trwałości lasów i ich wzbogacanie poprzez dążenie do osiągnięcia zgodności biocenozy leśnej z warunkami siedliskowymi, zapewnienie produkcji drewna i innych użytków na zasadach reprodukcji rozszerzonej oraz kształtowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu. W Planie urządzenia lasu na lata 2010-2019 zaplanowano następujące zadania z zakresu hodowli lasu:

  • odnowienia i zalesienia otwarte – 1861,76 ha
  • odnowienia pod osłoną – 503,78 ha
  • poprawki i uzupełnienia – 356,21 ha
  • wprowadzanie podszytów – 11,50 ha
  • zabiegi agrotechniczne - 649,82 ha
  • pielęgnowanie – 6749,71 ha

w tym :

  • pielęgnowanie gleby - 2644,33 ha
  • czyszczenia wczesne - 1834,31 ha
  • czyszczenia późne - 2271,07 ha


Do produkcji sadzonek jest potrzebna odpowiednia baza nasienna którą stanowią w Nadleśnictwie Trzebielino gospodarcze drzewostany nasienne sosnowe o pow. ok. 370 ha i brzozowe o pow. ok. 15 ha. W skład bazy wchodzą również drzewa mateczne brzozy brodawkowatej-3 szt., olszy czarnej-3 szt., dwa bloki upraw pochodnych Bk i So o łącznej pow. 127,46 ha oraz uprawy pochodne So i Bk o pow. 102,63 ha.

Odnowienie naturalne buka po rębni złożonej