Wydawca treści Wydawca treści

Obszary NATURA 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.


W skład obszarów Natura 2000 znajdujących się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Trzebielino wchodzi:

"Dolina Wieprzy i Studnicy" - Jest to obszar o łącznej powierzchni 14349,03 ha w tym 664,82 ha stanowią grunty zarządzane przez Nadleśnictwo. Obejmuje część dolin rzek Wieprzy i Studnicy, od źródeł koło Wałdowa i Miastka, aż po miejscowość Staniewice koło Sławna, wraz z dużymi fragmentami zlewni tych rzek, w tym terenami źródliskowymi. Rzeki te mają naturalny charakter i w niewielkim tylko stopniu zostały przekształcone przez człowieka. Wzniesienia morenowe w otoczeniu dolin dochodzą do 200 m n.p.m. Przełomowe odcinki tych rzek mają podgórski charakter.

"Torfowisko Trzebielino"- Obszar położony jest na skraju Wysoczyzny Polanowskiej, która w tym miejscu ma charakter lekko pofałdowanej równiny, poprzecinanej dolinami rzek. Obejmuje on pozostałość po wyeksploatowanym dawnym torfowisku typu bałtyckiego. Na terenie torfowiska widoczne są ślady intensywnej eksploatacji torfu w przeszłości oraz liczna sieć głębokich, czynnych rowów odwadniających. "Torfowisko Trzebielino" w całości leży na gruntach Nadleśnictwa w leśnictwie Zieliń o łącznej powierzchni 99,80 ha.

Ostoja Masłowiczki - Jest to obszar o łącznej powierzchni 1680,00 ha w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Trzebielino jest 609,26 ha, w tym 426,43 ha stanowią grunty zarządzane przez Nadleśnictwo. Obejmuje fragment "bytowskiego skupienia torfowisk kotłowych" wchodzącego w skład morenowego krajobrazu Pojezierza Bytowskiego z bardzo licznymi zagłębieniami wytopiskowymi wypełnionymi torfowiskami lub brzezinami bagiennymi. Tworzy go unikatowa mozaika leśnych zbiorowisk zastępczych, buczyn, grądów, borów bagiennych, torfowisk przejściowych i jezior eu- lub dystroficznych. Teren ten jest słabo zasiedlony, miejscami trudno dostępny. Ostoja wchodzi w skład większego obszaru, który pod nazwą "Pojezierze Bytowskie" został zaproponowany (Kucharski i in. 2008) na Czerwoną Listę Obszarów Wodno-Błotnych w Polsce i potencjalnie do ujęcia w Spisie Obszarów Wodno-Błotnych Ramsar.

"Dolina Słupi"- Jest to obszar o łącznej powierzchni 6991,48 ha w zasięgu Nadleśnictwa Trzebielino 79,73 ha, w tym 77,66 ha stanowią grunty zarządzane przez Nadleśnictwo. Obejmuje on dolinę rzeki Słupi z jej dopływami, od Sulęczyna do ujścia. Charakteryzuje się urozmaiconym krajobrazem polodowcowym z typowymi formami: jeziorami rynnowymi i wytopiskowymi, równinami sandrowymi oraz wzgórzami moren czołowych. Znaczną część obszaru pokrywają lasy.